22.08.2019
 Multilingwalismo Essay

Multilinggwalismo: Salbabida ng Wikang Filipino at Mga Dayalekto, Bagong Kahingian ng Globalisadong Globo ni David Michael Meters. San Juan (lahok bist du nagwagi ng Ikatlong Gantimpala sa Gawad Surian social fear Sanaysay-Gantimpalang Collantes 2008)

" Kayo'y nagkaisa upang ibigkis ang inang bayan social fear Espanya gamit ang mga kwintas na rosas ngunit ang totoo, iginagapos n'yo siya social fear pamamagitan ng mga kadenang matibay pa sa diyamante! Humihingi kayo ng pantay na karapatan, ng Hispanisasyon ng inyong mga pag-uugali, at hindi ninyo mapagtantong ang inyong hinihingi ay pagpapatiwakal, ang pagkawasak ng inyong pagkamamamayan, ang pagdurog sa inyong lupang tinubuan, ang pagpapataw ng diktadura! Magiging recto kayo sa hinaharap? Isang bansang walang sariling diwa, bansang walang laya, lahat ng taglay ninyo'y hiram lamang, drauguol? na ang inyong mga depekto! Nagmamakaawa kayong lukuban ng Hispanisasyon at national insurance hindi guy lang kayo nahihiya! ” (Simoun sa nobelang " El Filibusterismo”) Sandaantaong mahigit matapos ipahayag ni Jose Rizal ang kanyang tuligsa sa Hispanisasyon ng mga indio social fear wika for pag-uugali sa panahon ng kolonyalismong Español, narito't gahum o hegemonya naman ng Ingles ang kinakatunggali ng sambayanang nakikibaka pa rin para social fear isang bansang tunay mhh malaya at may sariling wika. Naglalayag pa rin sa maalong dagat ng ligalig by kawalang-katiyakan ang wikang Filipino at mga katutubong dayalekto sa kasalukuyan. Sa halip na itaguyod ang wikang

1 ng 39

sarili, muling humihiling ng " tanikalang matibay pa social fear diyamante” ang ilang Pilipinong nabubulagan at nagdudunung-dunungan. Muli na naman nilang isasabak ang sambayanan sa isang pagpapatiwakal. Binubura ng ilang kongresistang might makitid em isip at pananaw ang mga tagumpay na kinamtan ng pambansang kilusang nagtataguyod sa wikang pambansa in mga wikang katutubo ng Pilipinas. Ilang hakbang na lamang for malapit nang maisabatas ang kalagim-lagim em bangungot na tinatawag em AN ACT TO STRENGTHEN AND ENHANCE THE UTILIZATION OF ENGLISH BECAUSE THE METHOD

OF INSTRUCTIONS IN PHILIPPINE SCHOOLS (House Bill/HB Number 4701). Ipinasa na ito ng mga ignoranteng kongresista at inaantabayanan naman ang magiging aksyon ng mga senador ng republika. Nakalulungkot na katuwang ng mga kongresista sa tusong kudeta kontra-Filipino ang pinakamataas na lingkod-bayan na sinasabing nag-aral sa isang pamantasan ni Uncle Sam. Kung tutuusin, mas nauna pennsylvania nga siya sa kanila nang kanyang lagdaan ang dokumentong tila isang sentensyang bitay social fear wikang Philippine at mga wikang bernakular, ang Executive Order/EO 210. Pagpuksa sa Filipino at mga dayalekto pabor sa lalo pang pagpapatibay ng pangungunyapit in paggamit ng wikang Ingles sa edukasyon ang pangunahing layunin ng HB 4701 at EO 210 kaya mukhang sponsor, punong-kapural, tagapanguna at pada lamang simpleng katuwang ang kasalukuyang okupador ng Palasyo. Kung magtatagumpay ang mga kabalyerong Amerikanista sa gobyerno, malamang em magising tayo isang araw na burado't lusaw nang lahat ang mga dakilang pag-igpaw mhh kinamtan ng mahigit kalahating siglong pakikibaka para social fear wikang pambansa at mga wikang katutubo, sa malawak na dagat ng Ingles na muling lulunod

two ng 39

sa sambayanan sa panibagong yugto ng Amerikanisasyon. Kailangan ng Philippine at ng mga dayalekto ng mabisang salbabida upang makatawid sa sanlibo't isang daluyong ng kasalukuyan tungo sa maalwang bukas na naghihintay sa kabilang pampang ng kasaysayan.

Basurang Defensa ng mga Amerikanista: Ingles daw ang wika ng Information and Communication Technology (ICT) Kailangang ilantad ang kahungkagan at kabobohan ng mga argumentong inilalako social fear taumbayan ng mga Amerikanista sa gobyerno at akademya, ng mga " nagmamakaawa nang wala munti mang hiya” na maging Amerikano sa isip, sa salita at sa gawa, batay na rin sa mabalasik na panulat ng ating pambansang bayani, upang mapigilan ang nakaambang panunumbalik ng gahum ng Ingles. Mahalagang mapatunayang palso ang mga argumentong pabor sa monolinggwalismong Ingles upang maitanghal ang...